امریه استانداری

امریه استانداری آذربایجان شرقی

شرایط ثبت نام امریه استانداری آذربایجان شرقی

استانداری آذربایجان شرقی با استناد به اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت وظیفه عمومی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی اقدام به ثبت نام امریه استانداری آذربایجان شرقی می نماید. ثبت نام…