امریه استانداری

امریه استانداری قم

شرایط ثبت نام امریه استانداری قم

استانداری قم با استناد به اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت وظیفه عمومی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی اقدام به ثبت نام امریه استانداری قم می نماید. ثبت نام امریه سربازی…

امریه استانداری خوزستان

شرایط ثبت نام امریه استانداری خوزستان

استانداری خوزستان با استناد به اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت وظیفه عمومی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی اقدام به ثبت نام امریه استانداری خوزستان می نماید. ثبت نام امریه سربازی…

امریه استانداری فارس

شرایط ثبت نام امریه استانداری فارس

استانداری فارس با استناد به اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت وظیفه عمومی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی اقدام به ثبت نام امریه استانداری فارس می نماید. ثبت نام امریه سربازی…

امریه استانداری البرز

شرایط ثبت نام امریه استانداری البرز

استانداری البرز با استناد به اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت وظیفه عمومی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی اقدام به ثبت نام امریه استانداری البرز می نماید. ثبت نام امریه سربازی…

امریه استانداری خراسان رضوی

شرایط ثبت نام امریه استانداری خراسان رضوی

استانداری خراسان رضوی با استناد به اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت وظیفه عمومی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی اقدام به ثبت نام امریه استانداری خراسان رضوی می نماید. ثبت نام…

امریه استانداری تهران

شرایط ثبت نام امریه استانداری تهران

استانداری تهران با استناد به اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت وظیفه عمومی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی اقدام به ثبت نام امریه استانداری تهران می نماید. ثبت نام امریه سربازی…

امریه استانداری قزوین

شرایط ثبت نام امریه استانداری قزوین

استانداری قزوین با استناد به اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت وظیفه عمومی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی اقدام به ثبت نام امریه استانداری قزوین می نماید. ثبت نام امریه سربازی…

امریه استانداری کردستان

شرایط ثبت نام امریه استانداری کردستان

استانداری کردستان با استناد به اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت وظیفه عمومی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی اقدام به ثبت نام امریه استانداری کردستان می نماید. ثبت نام امریه سربازی…

امریه استانداری لرستان

شرایط ثبت نام امریه استانداری لرستان

استانداری لرستان با استناد به اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت وظیفه عمومی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی اقدام به ثبت نام امریه استانداری لرستان می نماید. ثبت نام امریه سربازی…

امریه استانداری گلستان

شرایط ثبت نام امریه استانداری گلستان

استانداری گلستان با استناد به اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت وظیفه عمومی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی اقدام به ثبت نام امریه استانداری گلستان می نماید. ثبت نام امریه سربازی…