امریه استانداری

امریه استانداری زنجان

شرایط ثبت نام امریه استانداری زنجان

استانداری زنجان با استناد به اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت وظیفه عمومی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی اقدام به ثبت نام امریه استانداری زنجان می نماید. ثبت نام امریه سربازی…

امریه استانداری اردبیل

شرایط ثبت نام امریه استانداری هرمزگان

استانداری هرمزگان با استناد به اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت وظیفه عمومی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی اقدام به ثبت نام امریه استانداری هرمزگان می نماید. ثبت نام امریه سربازی…

امریه استانداری اردبیل

شرایط ثبت نام امریه استانداری اردبیل

استانداری اردبیل با استناد به اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت وظیفه عمومی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی اقدام به ثبت نام امریه استانداری اردبیل می نماید. ثبت نام امریه سربازی…

امریه استانداری یزد

شرایط ثبت نام امریه استانداری یزد

استانداری یزد با استناد به اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت وظیفه عمومی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی اقدام به ثبت نام امریه استانداری یزد می نماید. ثبت نام امریه سربازی…

امریه استانداری همدان

شرایط ثبت نام امریه استانداری همدان

استانداری همدان با استناد به اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت وظیفه عمومی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی اقدام به ثبت نام امریه استانداری همدان می نماید. ثبت نام امریه سربازی…

امریه استانداری مرکزی

شرایط ثبت نام امریه استانداری مرکزی

استانداری مرکزی با استناد به اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت وظیفه عمومی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی اقدام به ثبت نام امریه استانداری مرکزی می نماید. ثبت نام امریه سربازی…

امریه استانداری کرمان

شرایط ثبت نام امریه استانداری کرمان

استانداری کرمان با استناد به اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت وظیفه عمومی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی اقدام به ثبت نام امریه استانداری کرمان می نماید. ثبت نام امریه سربازی…

امریه استانداری سیستان و بلوچستان

شرایط ثبت نام امریه استانداری سیستان و بلوچستان

استانداری سیستان و بلوچستان با استناد به اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت وظیفه عمومی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی اقدام به ثبت نام امریه استانداری سیستان و بلوچستان می نماید….

امریه استانداری گیلان

شرایط ثبت نام امریه استانداری گیلان

استانداری گیلان با استناد به اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت وظیفه عمومی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی اقدام به ثبت نام امریه استانداری گیلان می نماید. ثبت نام امریه سربازی…

امریه استانداری کرمانشاه

شرایط ثبت نام امریه استانداری کرمانشاه

استانداری کرمانشاه با استناد به اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت وظیفه عمومی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی اقدام به ثبت نام امریه استانداری کرمانشاه می نماید. ثبت نام امریه سربازی…