امریه استانداری

امریه استانداری مازندران

شرایط ثبت نام امریه استانداری مازندران

استانداری مازندران با استناد به اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت وظیفه عمومی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی اقدام به ثبت نام امریه استانداری مازندران می نماید. ثبت نام امریه سربازی…

امریه استانداری خراسان شمالی

شرایط ثبت نام امریه استانداری خراسان شمالی

استانداری خراسان شمالی با استناد به اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت وظیفه عمومی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی اقدام به ثبت نام امریه استانداری خراسان شمالی می نماید. ثبت نام…

امریه استانداری بوشهر

شرایط ثبت نام امریه استانداری بوشهر

استانداری بوشهر با استناد به اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت وظیفه عمومی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی اقدام به ثبت نام امریه استانداری بوشهر می نماید. ثبت نام امریه سربازی…

امریه استانداری خراسان جنوبی

شرایط ثبت نام امریه استانداری خراسان جنوبی

استانداری خراسان جنوبی با استناد به اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت وظیفه عمومی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی اقدام به ثبت نام امریه استانداری خراسان جنوبی می نماید. ثبت نام…

امریه استانداری ایلام

شرایط ثبت نام امریه استانداری ایلام

استانداری ایلام با استناد به اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت وظیفه عمومی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی اقدام به ثبت نام امریه استانداری ایلام می نماید. ثبت نام امریه سربازی…

امریه استانداری چهارمحال و بختیاری

شرایط ثبت نام امریه استانداری چهارمحال و بختیاری

استانداری چهارمحال و بختیاری با استناد به اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت وظیفه عمومی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی اقدام به ثبت نام امریه استانداری چهارمحال و بختیاری می نماید….

امریه استانداری سمنان

شرایط ثبت نام امریه استانداری سمنان

استانداری سمنان با استناد به اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت وظیفه عمومی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی اقدام به ثبت نام امریه استانداری سمنان می نماید. ثبت نام امریه سربازی…

امریه استانداری کهگیلویه و بویراحمد

شرایط ثبت نام امریه استانداری کهگیلویه و بویراحمد

استانداری کهگیلویه و بویراحمد با استناد به اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت وظیفه عمومی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی اقدام به ثبت نام امریه استانداری کهگیلویه و بویراحمد می نماید….

امریه استانداری اصفهان

شرایط ثبت نام امریه استانداری اصفهان

استانداری اصفهان با استناد به اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت وظیفه عمومی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی اقدام به ثبت نام امریه استانداری اصفهان می نماید. ثبت نام امریه سربازی…

امریه استانداری آذربایجان غربی

شرایط ثبت نام امریه استانداری آذربایجان غربی

استانداری آذربایجان غربی با استناد به اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت وظیفه عمومی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی اقدام به ثبت نام امریه استانداری آذربایجان غربی می نماید. ثبت نام…