خدمت سربازی

تاریخ اعزام به خدمت سربازی چگونه محاسبه میشود؟

محاسبه تاریخ اعزام به خدمت چگونه انجام میشود؟ فرد مشمول به چه کسی گفته میشود؟ چگونه میتوان از تاریخ دقیق اعزام اطلاع یافت؟ این موارد سوالاتی است که برای اغلب مشمولین خدمت سربازی مطرح میشود. یافتن پاسخ مناسب برای این پرسش ها میتواند کمک فراوانی به مشمولان باشد تا بدون…

شرایط اعزام

شرایط اعزام به خدمت سربازی با توجه به مدرک تحصیلی

از ماه های اعزام به خدمت سربازی چه میدانید؟ اعزام به خدمت سربازی و گذراندن دوره ی خدمت وظیفه عمومی در واقع یک وظیفه ی واجب همگانی برای جوانان ذکور در کشور میباشد. که این اعزام از سن ۱۸ سالگی تا ۵۰ سالگی بر هر مرد ایرانی واجب و لازم…

امریه شرکت آب و فاضلاب تهران

شرایط ثبت نام امریه شرکت آب و فاضلاب تهران

شرکت آب و فاضلاب تهران بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه شرکت آب و فاضلاب تهران ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال…

امریه شرکت آب و فاضلاب مشهد

شرایط ثبت نام امریه شرکت آب و فاضلاب مشهد

شرکت آب و فاضلاب مشهد بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه شرکت آب و فاضلاب مشهد ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال…

امریه شرکت آب و فاضلاب اصفهان

شرایط ثبت نام امریه شرکت آب و فاضلاب اصفهان

شرکت آب و فاضلاب اصفهان بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه شرکت آب و فاضلاب اصفهان ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال…

امریه شرکت آب و فاضلاب کرج

شرایط ثبت نام امریه شرکت آب و فاضلاب کرج

شرکت آب و فاضلاب کرج بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه شرکت آب و فاضلاب کرج ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال…

امریه شرکت آب و فاضلاب تبریز

شرایط ثبت نام امریه شرکت آب و فاضلاب تبریز

شرکت آب و فاضلاب تبریز بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه شرکت آب و فاضلاب تبریز ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال…

امریه شرکت آب و فاضلاب شیراز

شرایط ثبت نام امریه شرکت آب و فاضلاب شیراز

شرکت آب و فاضلاب شیراز بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه شرکت آب و فاضلاب شیراز ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال…

امریه شرکت آب و فاضلاب اهواز

شرایط ثبت نام امریه شرکت آب و فاضلاب اهواز

شرکت آب و فاضلاب اهواز بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه شرکت آب و فاضلاب اهواز ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال…

امریه شرکت آب و فاضلاب قم

شرایط ثبت نام امریه شرکت آب و فاضلاب قم

شرکت آب و فاضلاب قم بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه شرکت آب و فاضلاب قم ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال…