امریه شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

شرایط ثبت نام امریه شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال…

امریه شرکت آب و فاضلاب ارومیه

شرایط ثبت نام امریه شرکت آب و فاضلاب ارومیه

شرکت آب و فاضلاب ارومیه بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه شرکت آب و فاضلاب ارومیه ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال…

امریه شرکت آب و فاضلاب رشت

شرایط ثبت نام امریه شرکت آب و فاضلاب رشت

شرکت آب و فاضلاب رشت بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه شرکت آب و فاضلاب رشت ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال…

امریه شرکت آب و فاضلاب زاهدان

شرایط ثبت نام امریه شرکت آب و فاضلاب زاهدان

شرکت آب و فاضلاب زاهدان بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه شرکت آب و فاضلاب زاهدان ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال…

امریه شرکت آب و فاضلاب کرمان

شرایط ثبت نام امریه شرکت آب و فاضلاب کرمان

شرکت آب و فاضلاب کرمان بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه شرکت آب و فاضلاب کرمان ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال…

امریه شرکت آب و فاضلاب اراک

شرایط ثبت نام امریه شرکت آب و فاضلاب اراک

شرکت آب و فاضلاب اراک بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه شرکت آب و فاضلاب اراک ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال…

امریه شرکت آب و فاضلاب همدان

شرایط ثبت نام امریه شرکت آب و فاضلاب همدان

شرکت آب و فاضلاب همدان بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه شرکت آب و فاضلاب همدان ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال…

امریه شرکت آب و فاضلاب یزد

شرایط ثبت نام امریه شرکت آب و فاضلاب یزد

شرکت آب و فاضلاب یزد بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه شرکت آب و فاضلاب یزد ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال…

امریه شرکت آب و فاضلاب اردبیل

شرایط ثبت نام امریه شرکت آب و فاضلاب اردبیل

شرکت آب و فاضلاب اردبیل بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه شرکت آب و فاضلاب اردبیل ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال…

امریه شرکت آب و فاضلاب بندرعباس

شرایط ثبت نام امریه شرکت آب و فاضلاب بندرعباس

شرکت آب و فاضلاب بندرعباس بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه شرکت آب و فاضلاب بندرعباس ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال…