امریه آتش نشانی کرج

شرایط ثبت نام امریه آتش نشانی کرج

آتش نشانی کرج بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه آتش نشانی کرج ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. خاموش کردن آتش یا اطفاء حریق…

امریه آتش نشانی تبریز

شرایط ثبت نام امریه آتش نشانی تبریز

آتش نشانی تبریز بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه آتش نشانی تبریز ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. خاموش کردن آتش یا اطفاء حریق…

امریه آتش نشانی اصفهان

شرایط ثبت نام امریه آتش نشانی اصفهان

آتش نشانی اصفهان بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه آتش نشانی اصفهان ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. خاموش کردن آتش یا اطفاء حریق…

امریه آتش نشانی مشهد

شرایط ثبت نام امریه آتش نشانی مشهد

آتش نشانی مشهد بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه آتش نشانی مشهد ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. خاموش کردن آتش یا اطفاء حریق…

امریه آتش نشانی تهران

شرایط ثبت نام امریه آتش نشانی تهران

آتش نشانی تهران بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه آتش نشانی تهران ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. خاموش کردن آتش یا اطفاء حریق…

مشمولان معتاد

اعلام معرفی مشمولان معتاد به مراکز درمانی نظام وظیفه

چگونگی و نحوه معرفی مشمولان معتاد به مراکز درمانی معرفی مشمولان معتاد به مراکز درمانی توسط سازمان نظام وظیفه صورت می گیرد. زیرا این سازمان افرادی را که از نظر جسمی سالم هستند برای خدمت سربازی بر می گزیند. این کار توسط پزشکانی که از طرف نیروهای مسلح منتخب شده…

معافیت بخشودگی سنی

ضوابط و مقررات معافیت بخشودگی سنی در سال ۹۸ چگونه است؟

ضوابط و مقررات معافیت بخشودگی سنی برای مشمولان خدمت سربازی چگونه است؟ ضوابط و مقررات معافیت بخشودگی سنی برای افرادی از سال ۵۴ به قبل متولد شده اند بسیار ضروری است. چرا که آنها میتوانند با مراجعه به پلیس +۱۰ به وضعیت مشمولیت خود رسیدگی کنند و معاف شوند. خدمت…

کسری خدمت ایثارگری

ضوابط و مقررات کسری خدمت ایثارگری در سال ۹۸ چیست؟

ضوابط و مقررات کسری خدمت ایثارگری سربازی چگونه است؟ ضوابط و مقررات کسری خدمت ایثارگری یکی از مواردی است که باید فرد قبل از گرفتن کسری خدمت ایثارگری بداند. تا بتواند به خوبی از آن بهره ببرد. همه جوانان ایرانی همین که به سن ۱۸ سالگی کامل میرسند خود را…

سابقه ایثارگری والدین

زمان استفاده از سابقه ایثارگری والدین

آخرین مهلت استفاده از سابقه ایثارگری والدین اعلام شد مهلت استفاده از سابقه ایثارگری والدین که به ازای سابقه ۲۸ یا ۲۹ ماه اسارت والدین یکی از فرزندان از سربازی معاف میشود فقط تا پایان شهریور ۹۸ میباشد. موضوع این مقاله درباره معافیت ایثارگری میباشد که مخصوص فرزندان شهدا، جانبازان…

دانشجویان مشمول

قانون مهلت یکساله به دانشجویان مشمول چیست؟

شرایط مهلت یکساله به دانشجویان مشمول چگونه است؟ مهلت یکساله به دانشجویان مشمول برای سربازی به این صورت است که دانشجویان پس از انصراف از تحصیل تا یک سال فرصت دارند که برای اعزام به خدمت سربازی وضعیت خود را معلوم کنند تا وارد غیبت نشوند.