امری0-خدمت-سربازی

شرایط امریه بنیاد مسکن

امریه بنیاد مسکن چه مزایایی دارد؟

امریه بنیاد مسکن راه دوم مناسبی برای افرادی میباشد که تمایل ندارند در پادگان های نظامی خدمت سربازی خود را سپری کنند. همانطور که میدانید امریه همان خدمت سربازی میباشد با این تفاوت که افراد بجای انجام وظیفه در پادگان های نظامی در ارگان های دولتی مانند یک کارمند مشغول…