امریه خدمت سربازی

امریه خدمت سربازی چیست ؟

امریه خدمت سربازی در واقع همان خدمت سربازی است که یکی از فرصت های ارزشمند برای آسان کردن خدمت سربازی می باشد  . تفاوت آن با خدمت سربازی در این می باشد است که مشمول به جای گذراندن خدمت در پادگان های نظامی کشور , در یکی از سازمان ها یا ارگان های دولتی که وابسته به نیروهای مسلح می باشند مشغول می شود . برای دریافت امریه سربازی باید سازماه هایی که اعلام جذب امریه می کنند را شناخته و سپس برای دریافت امریه خدمت سربازی اقدام کرد .

زمانی که شخص مشمول برای امریه سربازی اقدام می کند ، در صورت موافقت ارگان امریه گیر ، شخص به دوره آموزشی اعزام می شود . پس از گذراندن دوره آموزشی ، فرد باید دوران خدمت سربازی خود را در ارگان تایید شده سپری کند . که یکی از امتیاز های مثبت امریه سربازی این است که شخص مانند یک کارمند معمولی و بدون لباس نظامی خدمت خود را طی می کند و از فضای خشک پادگان های نظامی فاصله می گیرد .

امریه شرکت آب و فاضلاب رشت

شرایط ثبت نام امریه شرکت آب و فاضلاب رشت

شرکت آب و فاضلاب رشت بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه شرکت آب و فاضلاب رشت ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال…

امریه شرکت آب و فاضلاب زاهدان

شرایط ثبت نام امریه شرکت آب و فاضلاب زاهدان

شرکت آب و فاضلاب زاهدان بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه شرکت آب و فاضلاب زاهدان ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال…

امریه شرکت آب و فاضلاب کرمان

شرایط ثبت نام امریه شرکت آب و فاضلاب کرمان

شرکت آب و فاضلاب کرمان بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه شرکت آب و فاضلاب کرمان ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال…

امریه شرکت آب و فاضلاب اراک

شرایط ثبت نام امریه شرکت آب و فاضلاب اراک

شرکت آب و فاضلاب اراک بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه شرکت آب و فاضلاب اراک ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال…

امریه شرکت آب و فاضلاب همدان

شرایط ثبت نام امریه شرکت آب و فاضلاب همدان

شرکت آب و فاضلاب همدان بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه شرکت آب و فاضلاب همدان ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال…

امریه شرکت آب و فاضلاب یزد

شرایط ثبت نام امریه شرکت آب و فاضلاب یزد

شرکت آب و فاضلاب یزد بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه شرکت آب و فاضلاب یزد ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال…

امریه شرکت آب و فاضلاب اردبیل

شرایط ثبت نام امریه شرکت آب و فاضلاب اردبیل

شرکت آب و فاضلاب اردبیل بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه شرکت آب و فاضلاب اردبیل ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال…

امریه شرکت آب و فاضلاب بندرعباس

شرایط ثبت نام امریه شرکت آب و فاضلاب بندرعباس

شرکت آب و فاضلاب بندرعباس بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه شرکت آب و فاضلاب بندرعباس ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال…

امریه شرکت آب و فاضلاب زنجان

شرایط ثبت نام امریه شرکت آب و فاضلاب زنجان

شرکت آب و فاضلاب زنجان بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه شرکت آب و فاضلاب زنجان ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال…

امریه شرکت آب و فاضلاب قزوین

شرایط ثبت نام امریه شرکت آب و فاضلاب قزوین

شرکت آب و فاضلاب قزوین بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه شرکت آب و فاضلاب قزوین ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال…

برای مشاوره تلفنی با شماره زیر تماس بگیرید

از سراسر ایران با تلفن ثابت 9099072068