امریه خدمت سربازی

امریه خدمت سربازی چیست ؟

امریه خدمت سربازی در واقع همان خدمت سربازی است که یکی از فرصت های ارزشمند برای آسان کردن خدمت سربازی می باشد  . تفاوت آن با خدمت سربازی در این می باشد است که مشمول به جای گذراندن خدمت در پادگان های نظامی کشور , در یکی از سازمان ها یا ارگان های دولتی که وابسته به نیروهای مسلح می باشند مشغول می شود . برای دریافت امریه سربازی باید سازماه هایی که اعلام جذب امریه می کنند را شناخته و سپس برای دریافت امریه خدمت سربازی اقدام کرد .

زمانی که شخص مشمول برای امریه سربازی اقدام می کند ، در صورت موافقت ارگان امریه گیر ، شخص به دوره آموزشی اعزام می شود . پس از گذراندن دوره آموزشی ، فرد باید دوران خدمت سربازی خود را در ارگان تایید شده سپری کند . که یکی از امتیاز های مثبت امریه سربازی این است که شخص مانند یک کارمند معمولی و بدون لباس نظامی خدمت خود را طی می کند و از فضای خشک پادگان های نظامی فاصله می گیرد .

امریه شرکت آب و فاضلاب تهران

شرایط ثبت نام امریه شرکت آب و فاضلاب تهران

شرکت آب و فاضلاب تهران بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه شرکت آب و فاضلاب تهران ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال…

امریه شرکت آب و فاضلاب مشهد

شرایط ثبت نام امریه شرکت آب و فاضلاب مشهد

شرکت آب و فاضلاب مشهد بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه شرکت آب و فاضلاب مشهد ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال…

امریه شرکت آب و فاضلاب اصفهان

شرایط ثبت نام امریه شرکت آب و فاضلاب اصفهان

شرکت آب و فاضلاب اصفهان بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه شرکت آب و فاضلاب اصفهان ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال…

امریه شرکت آب و فاضلاب کرج

شرایط ثبت نام امریه شرکت آب و فاضلاب کرج

شرکت آب و فاضلاب کرج بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه شرکت آب و فاضلاب کرج ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال…

امریه شرکت آب و فاضلاب تبریز

شرایط ثبت نام امریه شرکت آب و فاضلاب تبریز

شرکت آب و فاضلاب تبریز بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه شرکت آب و فاضلاب تبریز ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال…

امریه شرکت آب و فاضلاب شیراز

شرایط ثبت نام امریه شرکت آب و فاضلاب شیراز

شرکت آب و فاضلاب شیراز بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه شرکت آب و فاضلاب شیراز ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال…

امریه شرکت آب و فاضلاب اهواز

شرایط ثبت نام امریه شرکت آب و فاضلاب اهواز

شرکت آب و فاضلاب اهواز بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه شرکت آب و فاضلاب اهواز ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال…

امریه شرکت آب و فاضلاب قم

شرایط ثبت نام امریه شرکت آب و فاضلاب قم

شرکت آب و فاضلاب قم بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه شرکت آب و فاضلاب قم ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال…

امریه شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

شرایط ثبت نام امریه شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال…

امریه شرکت آب و فاضلاب ارومیه

شرایط ثبت نام امریه شرکت آب و فاضلاب ارومیه

شرکت آب و فاضلاب ارومیه بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه شرکت آب و فاضلاب ارومیه ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال…

برای مشاوره تلفنی با شماره زیر تماس بگیرید

از سراسر ایران با تلفن ثابت 9099072068