امریه راه و شهرسازی سنندج

شرایط ثبت نام امریه راه و شهرسازی سنندج

راه و شهرسازی سنندج بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه راه و شهرسازی سنندج ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در تاریخ ۳۱ خرداد…

شرایط امریه وزارت دفاع چیست؟

چه طور امریه وزارت دفاع بگیرم؟

از شرایط امریه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح چه می دانید ؟! امریه وزارت دفاع یکی از راه هایی می باشد که به جوانان کمک می کند تا بتوانند دوره خدمت سربازی خود را در در مکان هایی مانند وزارت خانه ها و سازمان های غیر دولتی و دولتی…

شرایط دریافت امریه بنیاد شهید انقلاب اسلامی

چگونه می توانید امریه بنیاد شهید و امور ایثارگران را دریافت کنید؟!

جذب سربازن امریه در بنیاد شهید و امور ایثارگران چه شرایطی دارد؟ امریه بنیاد شهید انقلاب اسلامی یکی از مواردی است که افراد مشمول خدمت می توانند از آن استفاده نمایند که دریافت این امریه برای بعضی از افراد مقدور است که باید شرایط آن را حتما داشته باشند ….

امریه راه و شهرسازی قزوین

شرایط ثبت نام امریه راه و شهرسازی قزوین

راه و شهرسازی قزوین بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه راه و شهرسازی قزوین ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در تاریخ ۳۱ خرداد…

امریه راه و شهرسازی تهران

شرایط ثبت نام امریه راه و شهرسازی تهران

راه و شهرسازی تهران بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه راه و شهرسازی تهران ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در تاریخ ۳۱ خرداد…

امریه راه و شهرسازی مشهد

شرایط ثبت نام امریه راه و شهرسازی مشهد

راه و شهرسازی مشهد بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه راه و شهرسازی مشهد ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در تاریخ ۳۱ خرداد…

امریه راه و شهرسازی اصفهان

شرایط ثبت نام امریه راه و شهرسازی اصفهان

راه و شهرسازی اصفهان بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه راه و شهرسازی اصفهان ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در تاریخ ۳۱ خرداد…

امریه راه و شهرسازی کرج

شرایط ثبت نام امریه راه و شهرسازی کرج

راه و شهرسازی کرج بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه راه و شهرسازی کرج ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در تاریخ ۳۱ خرداد…

امریه راه و شهرسازی تبریز

شرایط ثبت نام امریه راه و شهرسازی تبریز

راه و شهرسازی تبریز بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه راه و شهرسازی تبریز ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در تاریخ ۳۱ خرداد…

امریه راه و شهرسازی شیراز

شرایط ثبت نام امریه راه و شهرسازی شیراز

راه و شهرسازی شیراز بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه راه و شهرسازی شیراز ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در تاریخ ۳۱ خرداد…