مشمولان غایب

شرایط بهره مندی مشمولان غایب از امتیاز ایثارگری تغییر میکند؟

مشمولان غایب چگونه از امتیاز ایثارگری بهره مند می شوند؟ شرایط بهره مندی مشمولان غایب از امتیاز ایثارگری یکی از موضوعاتی است که از طرف مشمولین استقبال زیادی شده است. هر جوان ایرانی که به سن مشمولیت میرسد باید ابتدا وضعیت خدمت خود را مشخص کند تا وارد غیبت نشود.