صدور کفالت

کفالت خدمت

کارت معافیت کفالت چند روزه صادر میشود؟

کارت معافیت کفالت همانطور که می دانید یکی از راه های آسان گرفتن معافیت سربازی است .  اما برای گرفتن کارت معافیت کفالت مشمولین باید چه شرایطی داشته باشند ؟ آیا می دانید چگونه معافیت کفالت سربازی بگیریم؟ ؟ اگر بخواهیم به طور واضح سن مشمولیت را توضیح دهیم باید…