امریه محیط زیست

امریه محیط زیست تهران

شرایط ثبت نام امریه محیط زیست تهران

محیط زیست تهران بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه محیط زیست تهران ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال ۱۳۳۵ کانون شکار ایران،…