امریه شرکت آب و فاضلاب

امریه شرکت آب و فاضلاب تهران

شرایط ثبت نام امریه شرکت آب و فاضلاب تهران

شرکت آب و فاضلاب تهران بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه شرکت آب و فاضلاب تهران ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال…

امریه شرکت آب و فاضلاب مشهد

شرایط ثبت نام امریه شرکت آب و فاضلاب مشهد

شرکت آب و فاضلاب مشهد بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه شرکت آب و فاضلاب مشهد ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال…

امریه شرکت آب و فاضلاب اصفهان

شرایط ثبت نام امریه شرکت آب و فاضلاب اصفهان

شرکت آب و فاضلاب اصفهان بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه شرکت آب و فاضلاب اصفهان ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال…

امریه شرکت آب و فاضلاب کرج

شرایط ثبت نام امریه شرکت آب و فاضلاب کرج

شرکت آب و فاضلاب کرج بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه شرکت آب و فاضلاب کرج ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال…

امریه شرکت آب و فاضلاب تبریز

شرایط ثبت نام امریه شرکت آب و فاضلاب تبریز

شرکت آب و فاضلاب تبریز بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه شرکت آب و فاضلاب تبریز ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال…

امریه شرکت آب و فاضلاب شیراز

شرایط ثبت نام امریه شرکت آب و فاضلاب شیراز

شرکت آب و فاضلاب شیراز بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه شرکت آب و فاضلاب شیراز ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال…

امریه شرکت آب و فاضلاب اهواز

شرایط ثبت نام امریه شرکت آب و فاضلاب اهواز

شرکت آب و فاضلاب اهواز بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه شرکت آب و فاضلاب اهواز ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال…

امریه شرکت آب و فاضلاب قم

شرایط ثبت نام امریه شرکت آب و فاضلاب قم

شرکت آب و فاضلاب قم بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه شرکت آب و فاضلاب قم ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال…

امریه شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

شرایط ثبت نام امریه شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال…

امریه شرکت آب و فاضلاب ارومیه

شرایط ثبت نام امریه شرکت آب و فاضلاب ارومیه

شرکت آب و فاضلاب ارومیه بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه شرکت آب و فاضلاب ارومیه ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال…