امریه راه و شهرسازی

امریه راه و شهرسازی زنجان

شرایط ثبت نام امریه راه و شهرسازی زنجان

راه و شهرسازی زنجان بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه راه و شهرسازی زنجان ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در تاریخ ۳۱ خرداد…