امریه آتش نشانی

امریه آتش نشانی تهران

شرایط ثبت نام امریه آتش نشانی تهران

آتش نشانی تهران بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه آتش نشانی تهران ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. خاموش کردن آتش یا اطفاء حریق…